Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő adatai:

A szolgáltató neve: Eszláry Mátyás Áron

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): MAGYARORSZÁG, 4031 DEBRECEN, Tátika utca 9/B

A vállalkozás üzleti tevékenységének (üzlete, telephelye) postai címe – amennyiben eltér a székhely postai címétől: MAGYARORSZÁG, 4031 DEBRECEN, Tátika utca 9/B

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: v.inspiraciok@gmail.com

Adószáma: 56150108-1-29

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: HBMJV

Telefonszáma: +3630 9128288

A szerződés nyelve: magyar

Bankszámlaszám: OTP Bank NyRt

11773449-00800903

Honlapkészítő és egyéb hozzáférő adatai:

A szolgáltató neve: Eszláry Mátyás Áron

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): MAGYARORSZÁG, 4031 DEBRECEN, Tátika utca 9/B

A vállalkozás üzleti tevékenységének (üzlete, telephelye) postai címe – amennyiben eltér a székhely postai címétől: MAGYARORSZÁG, 4031 DEBRECEN, Tátika utca 9/B

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: v.inspiraciok@gmail.com

Adószáma: 56150108-1-29

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: HBMJV

Telefonszáma: +3630 9128288

A szerződés nyelve: magyar

Bankszámlaszám: OTP Bank NyRt

11773449-00800903

Az Adatkezelési Tájékoztató célja:

Eszláry Mátyás Áron mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja ügyfeleink, partnereink, vásárlóink tájékoztatása személyes adataik kezelését illetően. Ezúton nyilatkozunk, hogy az egyéni vállalkozó kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

Tájékoztatjuk, hogy megteszünk minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnereink személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezeljük.

Eszláry Mátyás Áron adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://www.lumencenter.net címen. Az vállalkozás fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

A Eszláry Mátyás Áron. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Eszláry Mátyás Áron a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Eszláry Mátyás Áron az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Jogszerű adatkezelés a vállalkozásnál:

A személyes adatok kezelésére a Eszláry Mátyás Áron. kizárólag az alábbi esetekben kerül sor:

ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Személyes adatok kezelése a vállalkozásnál:

Vállalkozásunk az alábbi személyes adatkezelési tevékenységet végzi:

Eszláry Mátyás Áron üzemelteti a http://www.lumencenter.net weboldalt. A webáruház használata során a vásárlók rendelkezésünkre bocsátják személyes adataikat.

A megrendelés során tájékoztató e-mail érkezik az adatkezelő által használt v.inspiraciok@gmail.com e-mail címre, mely szintén tartalmazza az érintett által megadott adatokat.

Szerződéses kapcsolataink szintén alapot nyújtanak egyes kapcsolattartó természetes személyek bizonyos adatainak megismerésére.

Feladataink ellátása során partnereink e-mail címeit, telefonszámait kezeljük, szerződéses kötelezettségeink teljesítése, vagy egyéni hozzájárulásuk értelmében.

Vállalkozó az A., B. C. és D. pontban írt adatkezelésekről adatkezelési nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a személyes adatok törlésére megállapított határidőket is. A nyilvántartás jelen Adatkezelési Szabályzat mellékletét képezi.

Az adatkezeléssel érintettek jogai:

Átlátható tájékoztatás:

Jelen Adatkezelési Tájékoztató is azt a célt szolgálja, hogy világos, tömör, átlátható, érthető információkat nyújtson a vállalkozásunknál alkalmazott adatkezelési tevékenységről.

Hozzáférési jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

az adatkezelés célja, az érintett személyes adatok kategóriái, azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama. Vállalkozásunktól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Eszláry Mátyás Áron

E-mail: v.inspiraciok@gmail.com

Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.

Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Vállalkozásunktól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Eszláry Mátyás Áron

E-mail: v.inspiraciok@gmail.com

Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.

Törléshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Vállalkozásunk – ezen kérelem alapján – köteles törölni a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük,

az érintett visszavonja korábban adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

a személyes adatokat jogellenesen kezeltük,

uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni az adatokat.

Vállalkozásunktól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Eszláry Mátyás Áron

E-mail: v.inspiraciok@gmail.com

Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Érintett jogosult kérni, hogy vállalkozásunk korlátozza az adatkezelést, elsősorban akkor, ha:

vitatja az adatok pontosságát,

jogellenesnek tartja az adatkezelést, de valamilyen okból mégsem kéri az adatok törlését.

Vállalkozásunktól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Eszláry Mátyás Áron

E-mail: v.inspiraciok@gmail.com

Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.

Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Vállalkozásunktól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Eszláry Mátyás Áron

E-mail: v.inspiraciok@gmail.com

Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.

Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 21. cikkében írt módon.

Vállalkozásunktól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Eszláry Mátyás Áron

E-mail: v.inspiraciok@gmail.com

Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.

Eszláry Mátyás Áron vállalja, hogy minden olyan címzettet tájékoztat a fenti jogokkal kapcsolatban részére küldött kérelmekről, akivel a személyes adatokat közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul. Vállalja továbbá, hogy a fenti kérelmek elintézéséről az azokkal kapcsolatos döntésről legkésőbb 30 napon belül értesíti az érintettet (kérelmezőt).

Vállakozásunk weblapja:

A vállalkozásunk által üzemeltetett weboldal címe: http://www.lumencenter.net

Cookie-k (Sütik):

A sütik feladata:

– információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

– megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

– megkönnyítik a weboldal használatát;

– minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (Cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) Cookie-k:

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a http://www.lumencenter.net weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Az érintett választása a Cookie-kal kapcsolatban:

WebböngészőCookie-k:

A böngésző beállításaiban az érintett elfogadhatja, vagy elutasíthatja az új Cookie-kat és törölheti a meglévő Cookie-kat. Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az minden alkalommal értesítse, amikor új Cookie-kat helyeznek el a számítógépben, vagy más eszközön. A Cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat találhat a böngésző „help” funkciójában.

Ha úgy dönt, hogy néhány, vagy az összes Cookie-t kikapcsolja, nem fogja tudni használni a weboldalunk valamennyi funkcióját.

Harmadik fél által elhelyezett Cookie-k (analitika):

A http://www.lumencenter.net weboldal alkalmazza a GoogleAnalytics, mint harmadik fél sütijeit is. A GoogleAnalytics webelemző, statisztikai célú szolgáltatás használatával Eszláry Mátyás Áron egyéni vállalkozó információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

A GoogleAnalytics keretében az Ön böngészője által továbbított IP-címet nem vezetik össze a Google más adataival. A sütik tárolását a böngésző szoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja; felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ebben az esetben esetleg nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját teljes körűen használni. Ezen kívül megakadályozhatja a sütik által létrehozott és a weboldal Ön általi használatára vonatkozó adatok (IP-címével együtt) Google általi gyűjtését, valamint ezeknek az adatoknak Google általi feldolgozását, amennyiben letölti és installálja a lenti link alatti böngésző-plugint. Az aktuális link: http://www.google.com/policies/privacy/ads/.

Facebook oldalunk:

Vállalkozásunk a Facebookon keresztül is átfogó személyes támogatást nyújt. Ha a Facebookon keresztül intéz kérdést hozzánk, igyekszünk azt minél előbb megválaszolni. A Facebook oldalon tudomásunkra jutott adatokat kizárólag kérdésének megválaszolásához használjuk, további reklámcélokra nem.

A Facebook oldal használatának célja: közösségi média felületen történő reklámozás és a weboldalunkon történő közösségi megosztás és kapcsolódás lehetővé tétele. A Facebook a saját céljaira is használhatja az adatokat, köztük az érintett profilozását és más hirdetésekkel való megcélzását.

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a Facebookon keresztül részt vegyen néhány nyereményjátékunkon. Ha csatlakozik a játékhoz, sorsoláson vesz részt. A sorsolás nyertesének nevét, címét, telefonszámát kérjük el, annak érdekében, hogy a nyereményt a futárszolgálattal továbbítani tudjuk. A nyeremény kézbesítését követő 10 napon belüla nyertes adatait töröljük.

Ahhoz, hogy a Facebookon keresztül kapcsolatba tudjon velünk lépni, be kell jelentkeznie a Facebookon. Ehhez a Facebook adott esetben szintén személyes adatokat kér be, illetve tárolja és feldolgozza azokat.

Eszláry Mátyás Áron -nek nincsen befolyása ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására. Vállalkozásunk nem kap személyes adatokat a Facebook üzemeltetőjétől. További információt a Facebook oldalán talál.

A társaságunkkal kapcsolatban álló adatfeldolgozók:

Ezúton nyilatkozunk, hogy munkánk során kizárólag olyan adatfeldolgozókkal lépünk kapcsolatba, akik megfelelő garanciával rendelkeznek a GDPR rendeletnek való megfelelőségről és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásáról. Az adatfeldolgozók vonatkozó nyilatkozatai rendelkezésünkre állnak.

Az adatkezelés biztonsága:

Eszláry Mátyás Áron fokozottan ügyel partnerei, vásárlói személyes adatainak biztonságára. A jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett jár el és ezt megköveteli valamennyi partnerétől is. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is (iratok, számítástechnikai eszközök zárható helyiségben történő tárolása), valamint az informatikai védelmet is (tűzfallal, jelszóval védett számítógép).

Tájékoztató a vonatkozó jogszabályokról:

évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.).

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu